Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PALUX B.V., gevestigd te Bunnik, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen waaronder bijvoorbeeld worden begrepen offertes, en voor alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna “de klant” aangaan, alsmede voor alle onderhandelingen daartoe, ongeacht of deze al dan niet tot een overeenkomst leiden, een en ander behoudens voor zover door ons uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
1.2 Wij wijzen de Algemene Voorwaarden van de klant, waaronder bij voorbeeld worden begrepen branche-voorwaarden, uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en gelden als geheel.
2.2 Wij kunnen onverwijld na de aanvaarding onze aanbieding herroepen, ook al bevat onze aanbieding een termijn voor aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn.
2.3 De sub 2.2. genoemde mogelijkheid hebben wij in ieder geval gedurende twee werkdagen na de aanvaarding.
2.4 Een overeenkomst geldt in ieder geval al te zijn tot stand gekomen indien door ons met de uitvoering van een opdracht is begonnen of onze opdrachtbevestiging niet verworpen is
2.5 De inhoud van onze prijslijsten, drukwerken, brochures en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden ons niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. afbeeldingen, tekeningen, maten, hoeveelheden en gewichten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch ook hier zijn wij niet aansprakelijk voor (gevolgen van) fouten of afwijkingen. Alle afbeeldingen, tekeningen e.d. blijven ons eigendom en mogen niet worden gekopieerd of aan derden worden verstrekt, noch ter inzage gegeven, dit laatste m.u.v. architect, aannemer en installateur. Al het in dit artikel genoemde materiaal dient op onze eerste vordering onverwijld aan ons teruggezonden te worden.

Artikel 3: Levering

3.1 Opgegeven of overeengekomen levertijden gelden nimmer als fatale termijnen, ook indien (de) levertijden niet bij benadering zijn opgegeven of overeen gekomen. Dit artikel geldt voor al onze overeenkomsten, ook voor de uitvoering van werkzaamheden c.q. het verrichten van enkele diensten. Levertijden gaan in ieder geval niet eerder in nadat de overeenkomst schriftelijk is aangegaan en de klant voor alle betreffende overeenkomst vereiste opstellings- en installatietekeningen e.d. heeft goedgekeurd.
3.2 Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3.3 Wij leveren aan huis/bedrijf van de klant en het vervoer geschiedt voor onze rekening en risico. een en ander behalve in geval van leveringen beneden € 750,–
Wij leveren op de begane grond en exclusief aansluitingen en alle bouwkundige werkzaamheden. Extra verpakking en alle uitladen komt voor rekening en risico van de klant.
3.4 Wij zijn gerechtigd in gedeelte te leveren (en te factureren).
3.5 In geval de klant de zaken niet of niet tijdig afneemt zullen wij de zaken voor rekening en risico van de klant kunnen opslaan en de klant gedurende maximaal 8 weken in de gelegenheid kunnen stellen om de zaken tegen voorafgaande betaling alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar wij de zaken hebben opgeslagen. Alle -extra- kosten die voor ons uit het niet tijdig afnemen voortvloeien, zijn voor rekening van de klant en dienen bij afname alsnog eveneens vooraf betaald te worden.

Artikel 4: Verrichten van enkele diensten

4.1 Desgevraagd zullen wij de te leveren zaken in het bedrijf van de klant kunnen monteren en/of installeren, tegen de daarvoor bij onze geldende tarieven.
4.2 Desgevraagd zullen wij de reparatie- en/of servicewerkzaamheden kunnen verrichten, tegen de daarvoor geldende tarieven.
4.3 De sub.4.1. en 4.2. genoemde werkzaamheden gelden als het verrichten van enkele diensten, alle zaken waaraan gewerkt wordt blijven voor risico van de klant.
4.4 Onze tarieven geven ons recht op een vergoeding voor arbeid, reis-en verblijfkosten en voor gebruikte buitengewone gereedschappen en alle materialen.
4.5 De klant staat er voor in dat onze werkzaamheden terstond, achtereen en ongestoord plaats kunnen vinden onder levering om niet aan ons door de klant van bijkomende gereedschappen, materialen en energie. De klantstelt ons bovendien het nodige hulppersoneel ter beschikking.

Artikel 5: Keuring/controle en klachten

5.1 De klant zal bij levering en aankomst van de zaken en bij het verrichten van de dienst, keuren en controleren of de levering/dienst met de overeenkomst overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding aan ons zal maken op de eventuele afleveringsbon, en in ieder geval binnen 7 dagen, onder opgaaf van redenen.
5.2 De klant kan op een niet-zichtbaar gebrek in de zaak of dienst geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd, die niet langer is dan 7 dagen, nadat hij de tekortkoming ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij ons ter zake hiervan schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen.
5.3 De klant zal ons te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.
5.4 De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem te dienste stonden op grond van een gebrek indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen en op de vermelde wijze heeft geklaagd en/of hij ons niet in de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen. Retournering van het door ons geleverde kan alleen geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 6: Garantie

6.1 Door ons geleverde zaken en verrichte diensten voldoen aan de normale in het handelsverkeer hieraan te stellen eisen zoals de ISO- en de DIN-normen en de betreffende keuringsvoorschriften van het Normalisatie-instituut. Onze verplichtingen ingevolge dit artikel gelden uitsluitend indien voor zover wij een overeenkomstige garantie van onze toeleveranciers of fabrikanten hebben ontvangen. Onze verplichtingen als bedoeld in dit artikel betreffen slechts gebreken in de constructie en de door ons geleverde materialen.
6.2 Indien tegenover ons wordt aangetoond dat hiervan sprake is dan zullen wij gedurende 1 jaar en voor wat betreft het eventuele elektrische gedeelte 6 maanden na levering/verrichting naar onze keuze ofwel om niet de gebreken aan de onderdelen herstellen ofwel deze onderdelen vervangen. Alle overige kosten waaronder bijvoorbeeld worden begrepen die tot verwijdering van de betreffende onderdelen en plaatsing/montage van de nieuwe en/of gerepareerde onderdelen, zijn voor rekening van de klant.
6.3 Onze sub 6.1. en 6.2. genoemde en andere verplichtingen vervallen bij herstel of reparatie gedurende de garantietermijn door anderen dan ons.
6.4 Sub 11.6. en 11.7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7: Prijzen

De in onze aanbiedingen en overigens vermelde prijzen zijn in de euro en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen, arbeidsloon, vervoer en verzekering indien het factuurbedrag lager is dan € 750,– huur van buitengewoon gereedschap en andere buitengewone (on) kosten, alsmede exclusief de kosten van de sub 4 genoemde diensten en wat daarmee samenhangt. Indien zich na de totstandhouding van de overeenkomst een wijziging voordoet in factoren die onze prijzen bepalen, zoals bijvoorbeeld verhoging van kostprijs, materiaalprijzen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, vervoerskosten, verzekeringen, valuta-wijzigingen, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te berekenen, e.e.a. ook al konden wij deze wijziging voorzien.

Artikel 8: Betaling

8.1 Alle betalingen dienen zonder korting en verrekening te geschieden.
8.2 Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuur-datum. Deze betalingstermijn geldt als de fatale termijn. Bij overeenkomsten met een prijs van meer dan € 5.000,– zullen wij in ieder geval betaling vooraf als volgt moeten ontvangen:
– 30% bij aangaan van de overeenkomst
– 70% 1 dag voor levering van de zaken en/of verrichting van de diensten ook deze termijnen zijn fataal.
8.3 Indien wij een of meer vorderingen op de klant hebben die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zeken ten behoeve van de klant verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een vordering wegens tekortkoming van een zodanige overeenkomst, zal de betaling die van de klant wordt ontvangen eerst strekken tot betaling van die vorderingen.
8.4 Onverminderd het bepaalde sub 8.3. strekken de door de klant gedane betalingen steeds ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op en andere of latere factuur.
8.5 In geval de klant Een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de klant vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd over alle te late betalingen ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente vermeerderd met twee, per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is de klant alsdan de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Het bedrag van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het bedrag van de achterstallige betaling of zoveel meer als de werkelijke kosten bedragen. In geval van een procedure zal daarenboven ter zake van gerechtelijke kosten het verschil tussen onze werkelijke kosten, van o.a. onze advocaat, en de door rechterlijke instantie toegewezen kosten aan ons verschuldigd zijn, indien wij door de gerechtelijke instantie grotendeels in het gelijk worden gesteld.
8.6 Wij zijn, ongeacht het bepaalde sub 8.2 gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid voor toekomstige betalingsverplichtingen van de klant te verlangen voor (verdere) uitvoering door ons van de overeenkomst.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de klant geleverde of te leveren zaken zolang de klant onze vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant het verschuldigde ter zake van verrichte of nog niet te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van ons wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.
9.2 Zolang de klant bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan is hij niet gerechtigd op de door ons geleverde of te leveren zaken een pandrecht of een bezigloos pandrecht of enig ander recht te vestigen en verbindt de klant zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een (pand)recht bevoegd is, bij gebreke waarvan de klant zich aan verduistering schuldig zal maken; verder verbindt de klant zich in het bijzonder om de zaken afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan ons op te slaan en opgeslagen te houden, terwijl de klant totdat wij volledig betaald zijn o.m. niet gerechtigd is om zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming de zaken te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen danwel anderszins te bezwaren. In het voorkomende geval zijn wij gerechtigd de zaak weer in bezit te nemen en de klant geeft ons voor dit doel hierbij een onherroepelijke volmacht om welke reden dan ook van de overeenkomst van ons en de klant.
9.3 Wij behouden ons een bezitloos pandrecht voor op de door de klant betaalde en door ons aan de klant in eigendom geleverde zaken en andere zaken van de klant, zulks tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, uit welke hoofde dan ook. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden verleent de klant ons de volmacht om de hiertoe benodigde akte(n) namens de klant te ondertekenen (en evt. registreren). Ook kunnen wij verlangen dat de klant op ons eerste verzoek deze akte zal ondertekenen.
9.4 Wij hebben de bevoegdheid om de nakoming van onze verplichting ter afgifte van de zaken, waaronder bijvoorbeeld worden begrepen documenten, op te schorten totdat de klant al onze vorderingen heeft betaald.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan onze schuld en die ook niet krachtens wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
10.2 Indien wij door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals hieronder vermeld, niet of tijdig in staat zijn om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, hebben wij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel, indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Onder volmacht vallen bijvoorbeeld werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken of halffabrikaten, brand en vergelijkbare omstandigheden bij ons danwel onze toeleveranciers. Onder volmacht vallen ook feiten of omstandigheden die de overeenkomst voor ons oneconomisch maken of de hiervoor omschreven feiten en omstandigheden die te voorzien waren of voorzien konden worden bij het aangaan van de overeenkomst.
10.3 De klant is in geval van overmacht niet gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen. Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd heeft de klant wel het recht te ontbinden, echter zonder recht op schade vergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Wij sluiten uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprakelijkheid jegens de klant uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waardoor begrepen alle directe in indirecte schade, zoals gevolg- of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door grove schuld van ons, onze werknemers en/of onze hulppersonen.
11.2 Onze aansprakelijkheid voor hulppersonen vervalt indien dit gebruik niet gewoon is aan de overeenkomst of indien dit op grond van de omstandigheden onredelijk is.
11.3 Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor de schade voor zover deze het bedrag te boven gaat dat wij van onze verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen.
11.4 Indien en voor zover op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van hetgeen wij hebben geleverd, resp.de waarde van de factuur die betrekking heeft op de levering van de betreffende zaak of het verrichten van de dienst, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprakelijk zijn tot een bedrag van maximaal € 15.000,– per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
11.5 Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen Een maand na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de klant de schade had kunnen onderkennen, bij ons schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de klant.
11.6 Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de klant of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersonen van de klant, een en ander in de ruimste zin van het woord, zijn wij niet aansprakelijk.
11.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade indien de klant zelf of middels een derde wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door ons geleverde/verrichte en/of indien de klant deze zaken voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend.
11.8 De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door ons geleverde zaken of verrichte diensten.

Artikel 12: Ontbinding

12.1 Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt zijn wij gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de zaken en/of het verrichten van de diensten op te schorten en/of de betreffende overeenkomst-door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant- met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten, die alle terstond opeisbaar zijn geworden.
12.2 Naast de overige aan ons toekomende rechten, kunnen wij de overeenkomst met de klant te alle tijden zonder enige ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de klant – door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant – met directe ingang ontbinden indien de klant zijn opeisbare verplichtingen onbetaald laat, insolvent, wordt, indien het faillissement van of door de klant wordt aangevraagd, indien surseance van betaling wordt aangevraagd, of indien de klant zijn bedrijf staakt of overdraagt danwel substantieel wijzigt en/of beslag onder hem wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd.
13.3 Het hierboven sub 13.2 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank.

Artikel 14: Slotbepaling

14.1 Mocht een der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijnen/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel-lid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel-lid het meest benadert.
14.2 Wij kunnen deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen